skip to Main Content

Sample Heading

KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy szeroki wachlarz usług księgowych, obejmujący standardowe czynności związane z prowadzeniem ksiąg, kadr i płac, a także sprawozdawczości.

Naszym klientom oferujemy profesjonalne wsparcie księgowe, począwszy od prowadzenia dokumentacji, aż po reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi.

Standardowe czynności związane z prowadzeniem ksiąg:

Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań działalności klienta

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla potrzeb VAT

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Organizacja oraz nadzór nad inwentaryzacją magazynów klienta - tworzenie polityki rachunkowości dla klienta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wg. wymogów instytucji finansowych

Przygotowanie dokumentacji oraz uczestnictwo w kontrolach firm audytorskich

Kadry i płace:

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Przygotowanie umów z pracownikami

Naliczanie list płac z uwzględnieniem zwolnień lekarskich i urlopów

Rozliczanie wyjazdów służbowych, delegacji

Rozliczanie czasów pracy pracowników

Obsługa umów cywilnoprawnych, kontraktów menedżerskich itp.

Przygotowanie deklaracji ZUS osób zatrudnionych oraz osób współpracujących

Rozliczenia roczne pracowników oraz współpracowników

Prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, rad nadzorczych

Naliczanie oraz rozliczanie wynagrodzeń nierezydentów

Organizacja oraz nadzór nad wykonywaniem wytycznych przepisów BHP

Sprawozdawczość:

Sporządzanie analiz finansowych wg. zapotrzebowania klienta

Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat

Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz innych instytucji państwowych

Sporządzanie okresowych oraz rocznych sprawozdań finansowych

Sporządzanie sprawozdań oraz informacji od banków, firm leasingowych

Masz pytania?

+48 (58) 624 85 58
office@ttfinance.pl